Jsme mateřská škola pro současné děti...
Navštivte nás také na FACEBOOKU >>

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Zřizovatelem "ANGLICKO-ČESKÉ MATEŘSKÉ ŠKOLY YMCA" je společnost Palác YMCA, s.r.o., dceřiná společnost neziskové organizace YMCA v ČR www.ymca.cz 

 

Název:

Anglicko – česká Mateřská škola YMCA, Na Poříčí 12/1041, Praha 1

Důvod a způsob založení:

Školská právnická osoba,  která je zapsána v Rejstříku škol a školských zařízení a zřízena za účelem poskytování předškolní vzdělávání.

Organizační struktura:

Organizační struktura MŠ

Kontaktní spojení:

224 872 717

ředitelka MŠ: 777 265 332

Kontaktní poštovní adresa:

Anglicko – česká Mateřská škola YMCA

Na Poříčí 12/1041,

Praha 1,

110 00

Úřední hodiny:

Pondělí 9 – 16 hod kancelář ředitelky školy

Telefonní čísla:

Třída MŠ YMCA: 224 872 717

Telefon ředitelka MŠ: 777 265 332

Adresa internetové stránky:

http://www.anglickaskolka-ymca.cz

Adresa e-podatelny:

ID datové schránky: w2mmchk

Další elektronické adresy:

info@skolkaymca.cz

Případné platby lze poukázat:

Číslo účtu školy: 1018200769/6100

IČ:

04016203

Dokumenty

zde

Žádosti o informace:

Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně ve lhůtě 15 dnů od jejího podání.

Ústní podání

  • telefonicky
  • osobně v kanceláři školy

Písemné podání

Žádosti lze doručit osobně, poštou na adresu sídla školy nebo elektronicky, s uvedením následujících údajů:

  • u fyzické osoby jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého bydliště nebo adresa pro doručování, telefon, případně e-mail
  • u právnické osoby název subjektu, identifikační číslo osoby, sídlo, adresa pro doručování, telefon, případně e-mail
  • předmět žádosti
  • způsob vyzvednutí informace (písemně, e-mailem, osobně)
  • datum a podpis

Příjem žádostí a dalších podání:

Žádosti a další podání je možno doručit osobně do ředitelny či kanceláře školy, písemně na adresu školy, telefonicky na telefonním čísle kanceláře školy nebo elektronicky na emailovou adresu.

Opravné prostředky:

Opravné prostředky (odvolání, stížnost) lze podat ke zřizovateli – Palác YMCA s.r.o prostřednictvím ředitelky školy.

Formuláře:

zde

Popisy postupů – návody
pro řešení životních situacích:

Popisy postupů jsou uvedeny na Portálu veřejné správy (řešení životních situací)

Předpisy

 

Nejdůležitější právní předpisy:

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Vyhláška č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání
Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání
Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Vydané právní předpisy:

Škola vydává pouze právní akty, které nemají povahu právních předpisů. Jedná se o vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny) a jiná opatření.

Úhrady za poskytování informací

 

Sazebník úhrad za poskytování informací:

dle sazebníku zřizovatele školské právnické osoby, k nahlédnutí zde.  

Licenční smlouvy

V současné době nejsou školou poskytnuty žádné výhradní licence podle §14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Výroční zprávy podle
zákona 106/1999 Sb.:

Výroční zpráva 2016

Výroční zpráva 2017

Výroční zpráva 2018